Supreme mentörlük Projesi , Hollanda’da uygulanmakta MPF’ Mentörlük Programını(MentorProgrammaFriesland) transfer edip, geliştirecektir.

Friesland’da Mentörlük

MentorProgramma Friesland ROC  Friesland College, Friese Poort, NHL Universitesi ve Stenden Universitesi Uygulamalı Bilimler Fakultesi’nin ortak olarak hazırladığı,mentörler ile öğrencilerin eşleştirildiği bir programdır. Bu programda mentörler sanayi,iş dünyası,kar amacı güdmeyen kuruluşlar ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler arasından seçilmektedir.Programın amacı, öğrencinin ihtiyacı olduğunda desteklenmesi ve genç insanların becerilerinin geliştirilmesidir.

Bu mentörlük Programı okulun rehberlik hizmetlerine destek olacak bir programdır. Öğrencilerin hep bir arayış içinde olması ve yetişkin mentörlerin ise sunacakları, paylaşacakları birçok yönleri olması fikrinden program yaratılmıştır. Tüm paydaşlar ile yapılan görüşmeler sonucunda ,program arz-talep arasındaki en iyi eşleşmeyi yapmayı hedefler. Eşleştirmelere yönelik yapılan toplantılardan sonra, mentee(öğrenci) ve mentor yapacakları görüşmelerle ilgili kararları birlikte alırlar.(görüşme  sıklıklar, toplantı içerikleri vb.)Program organizasyonunda, Mentör ve mentee görüşmeleri yapılırken, Mentörle iletişim halinde kalınarak, ona destek verir. Bu deteklere ek olarak, seminerler ve toplantılar organize edilerek, mentörlerin birbirleri ile tanışması ve tecrübelerini paylaşması sağlanır.

Orijin

Gerçek hayat uçsuz bucaksız ve en iyi ders kitaplarında anlatılanlardan çok daha karmaşıktır. Bu yüzden, MentorProgramma Friesland programı önemli bir adım atar ve sosyal yönden başarılı vatandaşların desteğini talep eder. İş Hayatında,sosyal hayatında veya eğitim hayatında başarılı kadın,erkek tüm vatandaşlar programa mentor olarak davet edilirler.Bu kişiler rol model olabilecek kişiler olurlar.Bu programın başlangıcı Hollanda’da 1997 yılına dayanır.İlk önceleri etnik kökenleri nedeniyle, eğitim hayatlarında zorluk yaşayan gençlere fırsat yaratmak amacıyla başlayan bu program gün geçtikçe şekil değitirerek bugünkü halini aldı.Günümüzde mesleki eğitim kurumlarında eğitim alan ve  dersleri,kariyeri,özel hayatı vb konularda desteklenmek isteyen her öğrenci mentor desteği talep edebilmektedir.Mentörler okul dışından farklı yapılarda kişiler olabiliyor. Kimisi parlak bir kariyer hayatına sahip iken kimisi hayata yeni atılmış kişilerden olabiliyor.Onları ortak bir noktada buluşturan tek şey herbirinin bir yaşam hikayesi olması ve bu hikayeyi başkaları ile paylaşmaya hazır olmalarıdır. Hollanda’da uzun yıllardır uygulanan bu program,mentörlük uygulamalarına getirdiği yenilikçi yaklaşım sayesinde birçok ödül kazanmıştır.Bu ödüllerden bazıları:Award of ‘Je Maintiaindrai Fonds Friesland’; National &-campaign in 2006. Also in the CINOP first prize of the ‘CINOP Week of Learning’ in 2002; The ‘Anti-racism award of the City of Leeuwarden’ in 2001; The ‘Arbeid- en Economieprijs’ of the Mentor-suitcase for setting up mentoring programs ödülleri mentörlük programında iyi örnekler olarak alınan ödüllerdir.

Sonuçlar

Entegrasyon ve Sosyal Etki Enstitüsü(Instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid) Hollanda’da ülke çapında uygulanan 26 Mentörlük Projesini değerlendirmiştir.MentorProgrammeFriesland da bu projelerden birisidir.Bu değerlendirmenin önemli olan yanı,birebir görüşmeye dayalı mentörlük desteğinin,öğrencinin olumlu gelişimine katkısının ve programın etkisinin ölçülmesi sürecidir.Bu süreçte mentörler ve mentiler 3 kez digital anketler doldurdular. Nisan 2011’de MPF Programına yönelik ilk sonuçlar hazırdı.Araştırmalar göstermişti ki;yüz yüze yapılan mentor-mentee eşleştirmelerinin ve birebir göüşmelerin  öğrencilerin psikolojik olarak desteklenmesine çok olumlu katkıları olmuş ve bu programla gençler yeni  beceriler kazanmışlardır.
Bu mentörlük programı sayesinde genç mentiler yaşamlarından daha hoşnut,kendi öz becerilerine daha çok inanan insanlar haline gelmiş ve ayrıca bilişsel ve duyuşsal  becerilerinde programın başlangıcına oranla önemli derecede artış olmuştur. Mentilerin okul ve/veya kariyer hedeflerine yönelik almış oldukları somut desteklere ek olarak yardımcı destekler de proje süresince artış gösterdiği tespit edilmiştir. Mentör Programının gençlerin gelişimine yönelik önemli katkısı olduğu kanıtlanmıştır. Tüm bunlara ek olarak,araştırmalar göstermiştir ki;  program sanayi ve iş dünyasını , eğitim dünyası ile buluşturmuş ve işbirliklerinin artması ve böylece toplumun yaşam kalitesinin yükselmesi yönünde katkıları olmuştur.

Ödül

2011 Kasım ayında program ,temel sosyal haklardan yoksun kişilere yönelik çalışmalar yapan  Oranje Fonds tarafından , Helffer Kootkar Hollanda Ulusal Ödülüne layık görülmüştür.Bu ödülün amacı, toplumda sosyal vatandaşlığı teşvik etmektir. MentorProgrammeFriesland bu ödüle uyguladığı mentörlük programının gençlerin yeteneklerinin gelişmesine ve kurumlara olumlu katkısından hak kazanmıştır.Program Leeuwarden şehrinde gözle görülür ve başarılı bir şekilde yayılmış ve birçok kurumda uygulanmaya başlanmıştır. Bu proje; benzerlerinden farklı olarak yenilikçi ve genişlemeye yönelik tavrı ile uzun yıllar sonunda kazanılmış engin tecrübeler neticesinde başarıya ulaşmıştır.