„Supreme“ programa bus kuriama įvairios ir tvirtos partnerystės pagrindu, bendradarbiaujant keturioms profesinio rengimo kolegijoms, verslo inkubatoriui, ES profesinio mokymo asociacijai, MVĮ asociacijai ir politikos formuotojams.

K yra stambus aštuoniuose miestuose įkūrsęs profesinio rengimo centrus konglomeratas. Konglomeratas aštuoniolikoje vietų teikia ugdymo paslaugas mokiniams, suaugusiesiems ir naujai į Nyderlandus atvykusiems gyventojams. Daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su verslo ir paslaugų įmonėmis. Be to, siekiama naudoti kitus mokymo metodus kiek tai įmanoma atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, o ne siūlant bendras ugdymo programas. Studentų įgyjamos žinios ir kompetencijos turi būti naudingos mažoms ir vidutinėms įmonėms, įvairiems pramonės sektoriams ir organizacijoms.

 

Kartu su SSVE institucija „ROC Friese Poort“ ir Stenden taikomųjų mokslų universitetu FK parengė programą, pavadintą "Fryzijos mentorystės programa" (FMP). FMP suteikia SSVE studentams galimybę gauti darbo, mokslo ir gyvenimiškos patirties iš  mokykloje nedirbančių mentorių. FMP programoje dalyvauja 200 įmonių, kurių darbuotojai dirba mentoriais. Be to, su FK glaudžiai bendradarbiauja „MKB-Noord“ (MVĮ interesų grupė).

Leuvardeno inkubatorius – tai vieta, kur žmonės gali pradėti savo verslą. Leuvardeno inkubatoriuje suteikiama pagalba pradedantiems verslininkams ir sudaroma galimybė naudotis inkubatoriaus tinklu. Į šį inkubatorių ateina labai įvairūs žmonės: studentai, moterys, bedarbiai ir kt. Leuvardeno inkubatoriaus tikslas – padėti jiems steigti savo įmones ir kuo labiau jas išplėtoti per ketverius metus bei įsitvirtinti verslo pasaulyje. Todėl Leuvardeno inkubatoriuje siūlomos atskiros biuro patalpos ir bendra biurų infrastruktūra, kurioje (studentų) pradedančiosios įmonės gali kurti savo verslo modelius, dalyvauti įvairiuose seminaruose ir joms gali būti patariama, kuria linkme toliau vystytis. Leuvardeno inkubatoriuje yra platus MVĮ tinklas, jis glaudžiai susijęs su bankais, rizikos kapitalo įmonėmis, ankstyvosios verslo vystymosi stadijos finansavimo fondais, vadinamaisiais verslo angelais ir viešojo sektoriaus institucijomis. Inkubatoriuje pradedančiosioms įmonėms teikiamos konsultacijos kaip gauti įvairią finansinę pagalbą. Naujai steigiamų įmonių vadovai mokomi pardavimo, rinkodaros, intelektinės nuosavybės, atskaitomybė ir kt.

Salpaus profesinio rengimo mokyklos studentai įgyja profesinį ir vidurinį išsilavinimą. Be to, ši mokykla baigusiems bendrojo lavinimo mokyklą ir suaugusiesiems siūlo mokymo ir ugdymo programas bei susijusias paslaugas įmonėms ir organizacijoms. Per metus profesinėje mokykloje parengiama per 19 000 studentų, iš kurių 4 880 siekia įgyti profesinę kvalifikaciją, o daugiau kaip 200 gauna vidurinės mokyklos diplomą.

 

Vienas iš Lahti švietimo konsorciumo nustatytų tikslų yra teikti švietimo paslaugas visiems vienos kartos atstovams tam tikrame regione. Todėl ypatingas dėmesys skiriamas  siekiant, pavyzdžiui, paskatinti studentus dalyvauti konsorciumo veikloje ir pagerinti jų rezultatus. Salpaus yra puikus gerai išvystytos Suomijos švietimo sistemos pavyzdys, paremtas atvirumu ir tarptautiškumu. Salpaus – tai bendradarbiavimo su MVĮ lyderis, diegiantis pažangias naujoves, kurios padeda studentams pasiekti geresnių rezultatų.


Mokytis vieniems iš kitų

Fryzijos kolegija

Fryzijos mentorystės programa

P.d. Nr. 45

8900 AA Leuvardenas

Nyderlandai

 

Szilvia Simon

Skype: szilvias3 

Tel.: +31 58 284 2547

El.p.: szimon@fcroc.nl

www.mentorprogammafriesland.nl

Verslumas, naujovės, augimas

Leuvardeno inkubatorius

Emmakade 59a

8921 AG Leuvardenas

Nyderlandai

 

Erna van der Werff

Skype: erna.van.der.werff

Tel.: +31 58 845 8045

El.p.: e.vanderwerff@inqubator.nl

www.inqubator.nl

Įgūdžiai visam gyvenimui ir gyvenimo įgūdžiai

Salpaus profesinio rengimo mokykla

Teinintie 4

15200 Lahti

Suomija

 

Kaisu Nyman 

Skype: kaisu.nyman

Tel.: +358 50 502 0690

El.p.: kaisu.nyman@salpaus.fi

www.salpaus.fi


ETIC yra profesinė ir techninė mokykla, teikianti ugdymo paslaugas įvaizdžio ir komunikacijos srityse: animacija, grafinis dizainas; įrangos dizainas; fotografija; multimedija ir video / audio. Mūsų profesinė mokykla siūlo Švietimo ministerijoje patvirtintus trejų metų trukmės kursus, kurie atitinka vidurinį išsilavinimą. Šiuos kursus pabaigę studentai gali siekti aukštesnio mokslinio laipsnio universitete arba pradėti profesinę (techninę) karjerą. Kaip techninė mokykla, mes siūlome Darbo ministerijos patvirtintus vienerių arba dvejų metų trukmės kursus. Šių kursų tikslas – suteikti arba išplėsti studentų technines žinias – daugelis jų jau dirba pasirinktoje srityje ir nori įgyti vidurinį išsilavinimą.

 

Nuo 2000 metų į ETIC pagal įvairius ES partnerystės projektus buvo atvykę studentai, mokytojai, profesinio rengimo specialistai iš Danijos, Belgijos, Italijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Olandijos, Vokietijos, Estijos, Slovėnijos ir Suomijos.

 

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras yra kvalifikuotus darbuotojus rengianti profesinio rengimo įstaiga. Šiame profesinio rengimo centre suteikiamas kokybiškas pirminis, tęstinis profesinis, pagrindinis ir bendrasis vidurinis išsilavinimas, atitinkantis šiuolaikinei profesinei veiklos sričiai keliamus reikalavimus bei atliepiantis konkurencingos darbo rinkos pokyčius. Mokymai organizuojami pagal 23 patvirtintas programas. KSM buvo įkurta 1986 metais. Dabar KSM dirba 77 dėstytojai ir mokosi per 1000 apdailininko, mūrininko betonuotojo, staliaus, pastatų restauratoriaus, statybos verslo paslaugų teikėjo, pastatų terminio apšiltintojo, baldžiaus, socialinio slaugytojo specialybių mokinių. 300 centro mokinių turi specialiųjų poreikių, jie mokosi apdailininko, staliaus, audėjo, lengvų drabužių siuvėjo, virėjo, avalynės taisytojo specialybių. KSM turi patirties dalyvaujant „Leonardo da Vinci“ (LdV), „Grundtvig“ ir ESF projektuose. Viena iš ankstesnio LdV partnerystės projekto temų buvo pasitraukimas nebaigus mokyklos „Inovatyvūs metodai užkirsti kelią iškritimui iš profesinio rengimo sistemos“.

 

 

Nacionalinio švietimo Bursa provincijos direktoratas, kuriam vadovauja Nacionalinio švietimo ministerija, yra teisinė institucija, atsakinga už švietimo klausimus regione. Mūsų institucijos veikla apima 29 500 mokytojų ir 571 000 mokinių švietimo veiklą 850 švietimo institucijų. Nors mes ypač daug dėmesio skiriame mokykloms, mūsų direktoratas aktyviai dalyvauja formuojant švietimo politiką ir įgyvendinant projektus, skirtus įvairioms su švietimu susijusioms grupėms: mokytojams, suaugusiesiems ir suaugusiųjų instruktoriams bei apskritai dirbantiems švietimo sistemoje. Be to, įvairiuose seminaruose, konferencijose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose mes įgijome patirties rengti mokymo programų medžiagą valdymo, įsivertinimo, informacinių ir komunikacinių technologijų, visuotinės kokybės valdymo, lyderystės ir demokratinio švietimo srityse. Be generalinio direktoriaus mūsų institucijoje dirba 10 direktoriaus pavaduotojų ir 260 darbuotojų.

 

 

 

 


Profesinė ir techninė mokyklaETIC

Rua D. Luis I, 6

1200-151 Lisabona

Portugalija

 

João Cunha

Tel.: +35 121 394 2550

El.p.: Joao_Cunha@etic.pt
www.etic.pt

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras

R. Kalantos g. 80

82364 Kaunas

Lietuva

 

Tomas Vilčinskas

Skype: tomas.vilcinskas1

Tel.: +37037451434

El.p.: tomas.vilcinskas71@gmail.com

www.ksm.lt

Nacionalinio švietimo Bursa provincijos direktoratas

Yeni Hukumet Konağı A-Blok

16050 Bursa

Turkija

 

Asli OCAL

Skype: asli.ocal1

Tel.: +37037451434

El.p.: ocalasli@yahoo.com

www.bursameb.gov.tr


FI.L.S.E. yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios didžioji dalis akcijų priklauso Ligūrijos regiono savivaldybei, o likusios – keturioms Ligūrijos provincijoms ir regiono įmonėms, Ligūrijos prekybos rūmams ir Ligūrijos uostui. Kaip regiono savivaldybės institucija, įgyvendinanti nustatytą ekonominę ir socialinę politiką, FI.L.S.E. koordinuoja, organizuoja ir vadovauja finansiniams ir profesiniams ištekliams, siekdama paskatinti ekonominę ir socialinę Ligūrijos plėtrą. FI.L.S.E. remia vietos įmonių plėtrą ir šiuo metu daug dėmesio skiria tarptautiškumui, skatinant Ligūrijos gamybos tinklo konkurencingumą.

EfVET yra unikali visą Europą apimanti profesinė asociacija, kuri sukurta ir  skirta visų Europos šalių techninio ir profesinio rengimo ir mokymo institucijoms. EfVET misija – ginti ir praturtinti techninį ir profesinį rengimą ir mokymą, skatinant tarptautinį bendradarbiavimą ir kuriant visą Europą apimantį institucijų ir specialistų tinklą. EfVET siekia:

  • Gerinti techninio ir profesinio rengimo ir mokymo kokybę bei diegti naujoves visoje Europoje;
  • Stiprinti bendradarbiavimą, tarpusavio pagalbą ir dalijimąsi gerosios praktikos pavyzdžiais;
  • Suteikti profesinio rengimo institucijoms galimybę daryti poveikį ES politikai.

EfVET priklauso per 200 narių beveik visose ES valstybėse narėse, taip pat Turkijoje, Kanadoje ir Rusijoje. Ji gali užmegzti ryšius su daugiau nei 1500 profesinio rengimo institucijų visoje Europoje. Šis europinis tinklas taip pat turi tiesioginių ryšių su kitomis Europos organizacijomis, įskaitant "Europos pilietinės visuomenės organizaciją" (EUCIS), "Europos profesinio mokymo asociaciją" (EVTA), "Europos universitetų asociaciją" (EUA), "Solidar", CSR, "Darbuotojų švietimo asociaciją" (Europoje) ir "Jaunimo forumą".

 

 

 


FI.L.S.E. SPA

Via Peschiera 16

16122 Genuja

Italija

 

Pietro de Martino

Tel: +39 3486603172

El. p.: demartino@filse.it

www.filse.it

Profesinio mokymo asociacija EfVET

Rue d'Arlon

B-1000 Briuselis

Belgija

 

Valentina Chanina

Skype: valentina672520

Tel.: +44 1761 433161

El. p.: efvet-office@efvet.org

www.efvet.org