„Supreme“ programos tikslas yra ugdyti jaunų žmonių talentus, remti jų karjeros siekius ir patarti mokslo ir (arba) asmeninio gyvenimo klausimais, aktyviai prisidedant prie profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos.

Įgyvendinant projektą bus įdiegta veiksminga mentorystės programa, stiprinamas bendradarbiavimas tarp profesinių mokyklų ir MVĮ bei dėl to sumažintas profesinio rengimo centrų nebaigusių jaunuolių skaičius. Kelių intensyvių užsiėmimų metu MVĮ atstovai (verslininkai, vadovai, profesinio rengimo įstaigų absolventai) ir profesinių mokyklų darbuotojai užmegs glaudžius ryšius ir bendradarbiaus kuriant ir įgyvendinant mentorystės programą, aktyviai prisidėdami prie profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos. Kuriant šį metodą buvo remiamasi  mentorystės patirtimi Nyderlanduose ir analizuojama situacija įvairiose ES šalyse, ieškant, kaip išspręsti visuotinę ir plačiai paplitusią ankstyvo mokyklos metimo problemą. Be to, sukurti metodai ir priemonės bus užfiksuoti dokumentuose ir standartizuoti, taigi juos bus galima pritaikyti specifiniams skirtingų Europos regionų poreikiams.

 

Projektas padės sumažinti profesinio rengimo centrų nebaigusių studentų skaičių sukuriant mentorystės programą, kuri:

 

  • Padeda ugdyti profesinio rengimo centrų studentų talentus, parenkant jiems asmenis, turinčius daug patirties gyvenimo, mokslo ir darbo srityse.
  • Suteikia praktinės paramos specialiųjų poreikių turintiems studentams, padedant jiems priimti svarbius sprendimus dėl karjeros bei skatinant integruotis į darbo pasaulį.
  • Sprendžia profesinio rengimo įstaigų ir MVĮ bendradarbiavimo stokos problemą bei stiprina ryšius tarp jų.
  • Padeda susieti darbinę patirtį ir profesines studijas.

 

Įgyvendinant projektą naudojama moderni mentorystės priemonė, padedanti MVĮ atstovams (verslininkams, vadovams, profesinio rengimo centrų absolventams) ir profesinių mokyklų darbuotojams (mokytojams, kuratoriams, vadovams, valdybos nariams) užmegzti stiprius ryšius ir bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant mentorystės programą, taip aktyviai prisidedant prie profesinio rengimo centrų nebaigimo prevencijos. Vykdant „Supreme“ projektą bus parengtas vadovas, kuriame bus apibrėžta mentorystės programa ir nurodomas jos tiesioginis poveikis ES mokymo įstaigų nebaigusių studentų skaičiui skleidžiant ir įgyvendinant šią programą visoje Europoje. Organizuojami bandomieji užsiėmimai padės MVĮ ir mokykloms užmegzti naujus, tvirtesnius ryšius ir taip pagerinti mentorystės programos kokybę ir kiekybę. Iš pradžių suformuojama tiesioginė tikslinė grupė, kuriai skirti intensyvūs užsiėmimai ir pats projektas. Mokytojai, vadovai ir mokyklų tarybos nariai bus priartinti netiesiogiai, jie taikys savo įgytas žinias bendraudami su studentais – tai padės užtikrinti, kad „Supreme“ mentorystės programa bus integruota į mokyklos strategiją. Tokiu būdu mokytojai ir mentoriai pagerins savo konsultacijų ir rekomendacijų kokybę bei daugiau žinos apie darbo rinką. Programos įgyvendinimo procesą tiksliai užfiksavus dokumentuose ir sukūrus reikalingas priemones bus sudaryta galimybė šią programą naudoti visoje šalyje ir ES.