Supreme-ohjelman tavoite on kehittää nuorien kykyjä ja tukea heitä urallaan, opinnoissaan ja/tai henkilökohtaisessa elämässään siten, että heidän opintonsa eivät keskeydy.

Projektissa luodaan tehokas mentorointiohjelma ja paneudutaan ammattioppilaitoksien ja pk-yrityksien välisen yhteistyön puutteisiin, minkä seurauksena pystytään vähentämään opintojen keskeyttämisiä. Useissa yhteisissä tapaamisissa luodaan pk-yrityksien edustajien (yrittäjien, esimiehien ja entisten oppilaiden) ja ammattioppilaitoksien henkilökunnan välille tiivis yhteys ja halu tehdä yhteistyötä mentoroinnin kehittämiseksi ja toteuttamiseksi siten, että ammatillisien opintojen keskeyttäneiden nuorien määrää saadaan vähennettyä. Tässä lähestymistavassa on hyödynnetty hollantilaisten asiantuntemusta mentoroinnista ja alan parhaiden case-tutkimuksien löydöksiä eri EU-maista. Näin on saatu aikaan käytännönläheisiä ratkaisuja yleiseen ja laajalle levinneeseen opintojenkeskeyttämisongelmaan. Kehitettävät menetelmät ja työkalut myös dokumentoidaan ja standardoidaan siten, että niitä voidaan helposti muokata eri Euroopan alueiden erityistarpeiden mukaisesti.

 

Projektin tavoitteena on saada vähennettyä ammattioppilaitoksien opiskelijoiden opintojen keskeytykset minimiin. Se tapahtuu luomalla mentorointiohjelma, joka

 

  • kehittää opiskelijoiden kykyjä tarjoamalla heille yhteyden ihmisiin, joilla on kokemusta elämästä, opinnoista  ja töistä
  • tarjoaa käytännön apua erityistukea tarvitseville opiskelijoille auttamalla heitä tekemään omaa työuraansa koskevia tärkeitä päätöksiä sekä tukemalla heidän siirtymistään työmaailmaan
  • paneutuu ammatillisien oppilaitoksien ja pk-yrityksien välisen yhteistyön puutteisiin ja vahvistaa näiden tahojen välisiä suhteita
  • yhdistää työelämän ammatilliseen koulutukseen.

Projektissa käytetään innovatiivista mentorointimenetelmää, jossa pk-yrityksien edustajien (yrittäjien, esimiehien ja entisten oppilaiden) ja ammattioppilaitoksien henkilökunnan (opettajien, tutoreiden, hallinnollisen henkilöstön ja johtokunnan) välille luodaan tiivis yhteys ja halu tehdä yhteistyötä mentorointiohjelman kehittämiseksi ja toteuttamiseksi siten, että ammatillisien opintojen keskeyttäneiden nuorien määrää saadaan vähennettyä. Supreme-projektissa mentorointiohjelma määritellään käsikirjan/käyttöoppaan muodossa. Projektin tavoite on laajentua ympäri Eurooppaa ja vaikuttaa siten suoraan opintonsa keskeyttäneiden nuorien määrään koko EU:n alueella. Intensiivisillä pilottitapaamisilla luodaan uusia ja entistä parempia suhteita oppilaitoksien ja yrityksien välille. Näin parannetaan sekä mentorointiohjelman laatua että kattavuutta. Opintojen alkuvaiheessa olevat opiskelijat ovat näiden tapaamisien ja sitä kautta koko projektin suora kohderyhmä. Epäsuorasti lähestytään opettajia, hallinnollista henkilöstöä ja oppilaitoksien johtokuntia, jotta he pystyvät käyttämään asiantuntemustaan opiskelijoiden kanssa toimimisesta siten, että SUPREME-mentorointiohjelma saadaan integroitua oppilaitoksen strategiaan. Ohjelman aikana sekä opettajat että mentorit pystyvät parantamaan opetus- ja ohjaustaitojaan ja suhdettaan työelämän toimijoihin. Tarkan dokumentoinnin ja työkalujen kehitystyön avulla ohjelma voidaan ottaa laajemmin käyttöön niin valtakunnallisesti kuin koko EU:n alueella.